Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  U Vojvodini se na programu lečenja hemodijalizom nalazi oko hiljadu i po bubrežnih invalida
  Lečenje sve teže
  04.05.2017.

  U Vojvodini se bubrežni bolesnici dijaliziraju u KCV Novi Sad, Bačka Palanka, Vrbas, Vršac, Pančevo, Sombor, Subotica, Sremska Mitrovica, Kikinda, Zrenjanin, Stara Pazova, Senta, VMC Petrovaradin, Fresenius Medical Care Novi Sad, Specijalnoj bolnici „Medicon" Novi Sad i Bačka Topola. U proseku se na hemodijalizi nalazi i do hiljadu i po ljudi.

  5301_1.jpg
  Zoran Mišković

  Prosečno se na programu lečenja hemodijalizom leči između 1.100 do 1.300 bolesnika (bubrežnih invalida), na programu peritoneumske dijalize (kućna - trbušna) oko 50 bolesnika, a oko 160 bolesnika sa transplantiranim bubregom (od živih srodnika i kadaverično transplantirani).

  U Udruženju bubrežnih invalida Subotice i Vojvodine kažu da su problemi u lečenju bubrežnih bolesnika i invalida sve veći, a među brojnima je i uskraćena mogućnost lečenja bubrežnih invalida efi kasnim, svetski priznatim lekovima, čime se lečenje bubrežnih bolesnika, kako se navodi, sve više otežava.

  Važni lekovi - nedostupni

  Hronična bubrežna insufi cijencija je progresivno i revezibilno, trajno oštećenje bubrežne funkcije - posledica pada glomerulske fi ltracije - progresivno propadanje nefrona u trajanju najmanje šest meseci. Postoje 5 stadijuma oštećenja funkcije bubrega, a najteži - V stadijum „terminalna bubrežna insufi cijencija" je kada je jačina glomerulofi ltracije manja od 15ml/ min. To znači da su bubrezi toliko oštećeni da prerade samo 15%.

  - Bubrežni invalidi se dijaliziraju u okviru dijaliznih centara, u kućnim uslovima - kućna hemodijaliza i peritoneumska, a najbolji vid lečenja je transplantacija bubrega od živog srodnika ili kadavera, te su takva lica na programu imuno-supresivne terapije. Svi naši članovi - bubrežni invalidi, na dijalizu idu tri puta nedeljno, osim nedelje, jer se u državnim dijaliznim centrima ne radi hemodijaliza nedeljom, a lica koja se dijaliziraju u kućnim uslovima istu mogu obavljati svakog drugog dana. Imamo brojne probleme sa kojima se suočavamo svakodnevno u lečenju, pa je tako primera radi, našoj grupaciji uskraćena mogućnost lečenja efi kasnim svetski priznatim lekovima, kao što su grupe lekova za lečenje hiperparatireodizma (poremećaj rada tiroidne i paratiroidne žlezde) koja tokom dijalize dovode do bolesti kostiju zglobova mišića, preloma kostiju, trajne vezanosti za invalidska kolica, sa konačnim smrtnim ishodom. U Srbiji nam je na pozitivnoj listi lekova dostupan samo vezač fosfata Kalcijum karbonat, a nisu nam dostupni mnogo kvalitetniji lekovi, kao što su Sevelamer - Renagel, Mimpara, Kalcijum acetat, Osvaren, jer se ne nalaze na pozitivnoj listi lekova a zadnjih godinu dana se u određenoj fazi progresije hiperparatireodizma u okviru bolničke terapije pacijentima daje „Rekstol" - objašnjava Zoran Mišković, predsednik Saveza Udruženja bubrežnih invalida Vojvodine.

  Smrtnost se, tvrdi Mišković, tokom godine u Srbiji kreće između 20-26% , a tokom godine novi broj bubrežnih bolesnika je i do 30% koji završe na dijalizi.

  - Zbog terapije i načina života našim članovima je onemogućeno banjsko lečenje i rehabilitacija jer ne postoje dijalizni centri pri kojima bi se pružila adekvatna medicinska usluga. Takođe, zbog ne postojanja bilateralnih međudržavnih sporazuma za pruženu uslugu u inostranstvu naši pacijenti moraju istu plaćati gotovinom, a po povratku u zemlju mogu refundirati samo deo plaćene usluge u dinarskoj protivvrednosti dijalize u RS što je svega oko 50%. Takođe i postojeći zakon o zdravstvenom osiguranju ne daje mogućnost ostvarivanja besplatne dijalize, za razliku od pacijenata iz zemalja EU koji besplatno ostvaruju usluge na hemodijalizama u RS. Poseban problem je edukovanost pacijenata, naročito u multietničkim sredinama, jer je prisutan problem komunikacije, nepostojanja stručne literature, psihofi zički poremećaj kod pacijenata kao i obrazovni i socijalnu status mnogih pacijenata koji zbog straha i depresije nisu u stanju da se pridržavaju elementarnih principa terapije kada napuste dijalizne centre. Naročito je stresna situacija da se na dijalizu dolazi sanitetskim vozilima i odlazi uz velika čekanja i dugo putovanje koje nekad traje i po više sati - tvrdi Zoran Mišković.

  Problemi dijaliznih centara

  Na temelju Ustavnih načela Republike Srbije kojim je zagarantovano pravo svih građana na zdravstvenu zaštitu, na osnovu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Opcionim protokolom, koje je Srbija ratifi kovala 17.12.2007.godine, kao i na osnovu novog Pravilnika o standardima i cenama materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, iz Udruženja bubrežnih invalida Vojvodine ukazuju i na drastično kršenje kako se navodi, primene navedenih propisa i pružanja odgovarajuće zdravstvene usluge licima na hemodijalizi, u državnim ustanovama na teritoriji Vojvodine.

  - Kršenje neophodnih procedura i standarda sastoji se između ostalog u skraćivanju adekvatnog vremena trajanja hemodijalize, jer se prema njegovim rečima, u većini državnih dijaliznih centara čak i do 35% pacijenata dijalizira u vremenskom trajanju od 3-3,5 časova, drugi deo 4 časa, a svega 1-2% pacijenata ima dijalizu od 4,5 časova. Ova činjenica može dovesti u pitanje pravo na korišćenje Tuđe nege i pomoći, jer je jedan od uslova lekarske komisije prilikom utvrđivanja osnova za invalidnost i Tuđu negu i pomoć, da se pacijent dijalizira minimum tri puta četiri časa nedeljno. Brojni su i drugi problemi, kao što su neblagovremeno i nekvalitetno kreiranje arterio-venskih pristupa,bez čega se uopšte ne može govoriti o kvalitetnoj dijalizi, odnosno kvalitetnom lečenju pacijenata, neadekvatne procedure za održavanje kvalitetne krvne slike i neprimenjivanje vitaminskih preparata. Naša lista lekova dozvoljava regulisanje anemije korišćenjem tzv eritropoetina maksimalno do 110 g/l. U praksi se kod većine pacijenata HGB održava u granicama od 80 do 100 g/l što predstavlja tešku anemiju koja otežava i onako loš život pacijenata - kaže Mišković.

  On dodaje i da su evidentni i problemi sa Opštom bolnicom Subotica, iako je saradnja Udruženja sa tom zdravstvenom ustanovom pokrenuta još pre dve godine na osnovu zajedničkih sastanaka, gde su počeli da se rešavaju neki od problema.

  - Početkom 2017. godine, smo u dva navrata zatražili sastanak sa menadžmentom bolnice i dostavili kompletan elaborat sa željom da zajednički rešavamo jedan po jedan problem, ali do danas nemamo nikakav odgovor od strane menadžmenta bolnice. Ipak, ističemo posebno angažovanje i požrtvovanost sestara sa odeljenja hemodijalize, dok odnosom i pojedinačnom angažovanju, prisustvu i stručnoj pomoći pacijentima i članovima porodice od strane lekara ne možemo biti zadovoljni a o čemu smo tokom 2016 sproveli i anketu koja je odstavljena rukovodstvu bolnice, ali „bez odgovora" - navodi Mišković.

  Problematika vezana za lečenje pacijenata hemodijalizom je veoma kompleksna, složena i ni približno vam ne možemo u jednom ovakvom tekstu predočiti sve probleme sa kojima se srećemo, zaključuje Mišković i dodaje da čak i novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čija je javna rasprava okončana, predviđa obavezu saradnje sa Udruženjima pacijenata.

  I „Nefro" kao pomoć

  Udruženje bubrežnih invalida Vojvodine se fi nansira na osnovu projekata konkurisanjem na nivou Grada i Pokrajine, a Savez i dva Udruženja u Srbiji se prvenstveno fi nanasiraju na osnovu godišnjih projekata od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, a po osnovu invalidnosti članova. Udruženje bubrežnih invalida Subotica ima 90 članova, koji se dijaliziraju u OB Subotica i Bačka Topola, kao jedan deo pomažućih i počasnih članova. Časopis „Nefro" preko Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, kao nosioca projektne aktivnosti distribuira se kao besplatan svim dijalizni centrima u Srbiji, a pomoć je u pojašnjenju uslova života i lečenja bubrežnih bolesnika.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja