Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.08.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Ildiko Zedi, v.d. direktorica JKP „Suboticagas“
  „Planuli“ besplatni gasni priključci!
  26.04.2017.

  Potražnja za besplatnim gasnim priključcima u 2016. godini bila je velika, tako da je svih tri stotine dodeljeno a biće izgrađeni ove godine. Još deset kilometara gasne mreže u mesnim zajednicama. Zimska potrošnja bila veća i za 40 odsto jer je gas isplativ energent. Najveći deo dobiti „Suboticagas“ uplatiće lokalnoj samoupravi a 23 miliona dinara utrošiće se za investicije.

   5269_1.jpg
  Ildiko Zedi, v.d. direktora JKP
  „Suboticagas“ o planovima za ovu godinu 

  Interesovanje za besplatne priključke na gasnu mrežu u „Suboticagasu“ samo je jedan od pokazatelja koliko potrošači poklanjaju poverenje ovom energentu, jer kao i potrošnja i broj korisnika raste iz godine u godinu, a to pred Javno komunalno preduzeće stavlja obavezu da ide u korak s vremenom i razvija sistem prema rastućim potrebama. O ovoj i drugim temama vezanim za poslovanje razgovarali smo sa Ildiko Zedi, v.d. direktoricom JKP „Suboticagas“.

  Od pre kratkog vremena saopšteno je da „Suboticagas“ više ne prima zahteve za besplatne kućne priključke. Kakav je bio rezultat ove akcije i ima li mogućnosti da ona bude nastavljena?

  -Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“ i u tekućoj godini nastavlja svoju dosadašnju politiku davanja besplatnih priključaka domaćinstvima, školama i predškolskim ustanovama, a od ove godine besplatni priključci su ponuđeni i malim poslovnim potrošačima. Njihov broj je ograničen raspoloživim sredstvima preduzeća za te namene, a odziv je bio iznad očekivanog. U ovoj godini planirano je izvođenje 300 priključaka, te preduzeće više nije u mogućnosti da prima zahteve za ovu godinu. Zavisno od raspoloživih sredstava, akcija će se nastaviti i u narednoj godini.

  Kada je reč o poslovanju, kakvi su bili rezultati u prošloj godini, koje su bile najznačajnije aktivnosti i šta predviđaju planovi za ovu, 2017. godinu?

  -S obzirom da je poslovna godina „Suboticagasa“ zaključena pozitivnim finansijskim rezultatom, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i budžetom grada Subotice, naše preduzeće u 2017. godini će lokalnoj samoupravi uplatiti 70 odsto od ostvarene dobiti. Razlika od blizu 23 miliona dinara biće namenjena za investicije u tekućoj godini. Najznačajnija aktivnost u 2016. godini bila je izgradnja distributivne gasne mreže, deo Senćanskog puta i izgradnja priključka na gasno-distributivni sistem iznad planom predviđenog broja. Osim 300 besplatnih priključaka za domaćinstva i 14 za male poslovne potrošače, u ovoj godini planira se i izgradnja 10 individualnih priključaka za velike poslovne potrošače. Nadalje, planira se izgradnja produžetaka distributivne gasne mreže po mesnim zajednicama, gde postoji zainteresovanost za priključenje a i tehničke mogućnosti za izgradnju, u ukupnoj dužini od 10 kilometara - kaže Ildiko Zedi.

  Razvojni programi u službi potrošača

  Ono što je najvažnije za Javno komunalno preduzeće jeste da svoje razvojne programe dovede u sklad sa zahtevima korisnika, a njihov broj iz godine u godinu raste, dok je broj onih koji se isključuju sa distributivne mreže neznatan.

  5269_2.jpg
  Gasni distributivni sistem je pouzdan i nije bilo
  prekida u snabdevanju u toku zime

  -Broj potrošača prirodnog gasa iz godine u godinu raste. U 2016. godini priključeno je 240 domaćinstva i 17 poslovnih korisnika. Možemo reći, da je neznatan broj onih koji se isključuju sa gasno distributivnog sistema, naime potrošači gasa mogu da regulišu svoju potrošnju. U slučaju da potrošač ne koristi gas, plaća samo takozvanu „naknadu po mestu isporuke“ što godišnje iznosi 1.044,79 dinara (bez PDV-a) i nije zainteresovan da se isključi sa gasno distributivnog sistema jer isključenje i eventualno ponovno uključenje na gasni distributivni sistem iznosi znatno više - kaže v.d.direktorica Ildiko Zedi, a o planovima za 2017. godinu dodaje:

  -Razvojni program - investicije obuhvataju i sledeće: izradu projektno tehničke dokumentacije za produžetke i izmeštanja distributivne gasne mreže, izradu projektno tehničke dokumentacije za gasovod od „Pionira“ do „Nove opštine“. U 2017. godini neophodno je da JKP „Suboticagas“ izvrši periodično overavanje gasnih merila tipa G-4 i G-6 i većih od G-6, a u skladu sa Zakonom o metrologiji i Pravilnikom o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja. Budući da pored obaveznog periodičnog overavanja „Suboticagas“ ima i obavezu da prema Uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa do kraja 2019. godine zameni sva merila bez termokompenzacije, merilima sa termokompenzacijom, doneli smo odluku da pristupimo zameni merila umesto periodičnog overavanja u skladu sa mogućnostima preduzeća, kako bi do kraja 2019. godine uspelo da zameni sva preostala 7.700 merila , znači u roku od 3 godine.

  Kakvi su uslovi za priključenje onih koji nisu uspeli da dobiju besplatni priključak, koliku cenu moraju da plate i u kojem roku nakon podnetog zahteva mogu da postanu korisnici gasa?

  -Jedan od uslova za priključenje na gasnu distributivnu mreže jeste izgrađen ulični vod. Ukoliko se javljaju zainteresovani za izgradnju priključka iz ulice gde još nije izgrađen ulični vod, evidentiraju se njihovi zahtevi i ukoliko bude više zainteresovanih potencijalnih potrošača, a naravno ako postoje tehnički uslovi, preduzeće može da pristupi izgradnji. Za izvođenje priključka je neminovno po zakonu da objekat za koji se izvodi priključak bude legalizovan. Uz zahtev za priključenje podnosilac dostavlja i druga dokumenta – kao što je to nevedeno na samom zahtevu a može da se preuzme sa sajta preduzeća www.suboticagas.co.rs ili na osnovu informacije putem telefona 024/641-213.

  Cene tipskih priključaka računajući i PDV se kreću od 105.685,20 do 116.928,00 dinara zavisno od veličine merno regulacionog seta odnosno protoka. Preduzeće u roku od 30 dana od dana preuzimanja zahteva za priključenje na gasno distributivni sistem daje odgovor o ispunjenosti uslova a sami radovi izvođenja teku sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju.

  Isplativost gasa i kvalitet

  Imajući u vidu trenutnu cenu gasa, koliko je grejanje na ovaj energent isplativo, odnosno isplatljivije u odnosu na druge izvore snabdevanja i obezbeđivanja toplotne energije?

  -Što se tiče cene gasa, za sve oblike javnog snabdevanja u koje su svrstana sva domaćinstva i mali poslovni potrošači, njih određuje Agencija za energetiku Republike Srbije. Kod grupe većih poslovnih potrošača postoji slobodno tržište i cene se slobodno formiraju u bilateralnim odnosima distributera i potrošača a na osnovu Metodologije usvojene od strane Nadzornog odbora JKP „Subotcagas“, prevashodno prema nabavnoj ceni gasa koju za sada, na osnovu svojih kriterijuma određuje JP „Srbijagas“ Novi Sad.Sudeći po velikom broju zainteresovanih građana za priključak na gasno distributivni sistem, možemo mirno reći da je grejanje na gas isplativo a i ima tu prednost da se može regulisati količina potrošnje - kaže Ildiko Zedi.

  Da li potrošači mogu da budu sigurni što se tiče kvaliteta gasa i koliko na to može da utiče distributer?

  -Kvalitet gasa se obavezno naznačava na računima a meri ga JP „Srbijagas“. Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“ kao distributer nema uticaja na kvalitet isporučenog prirodnog gasa.

  Da li ima žalbi potrošača koje upućuju vašem preduzeću i na čega se one najviše odnose?

  -Žalbe koje se u svakom slučaju evidentiraju, pretežno se odnose na količinu potrošenog gasa i manjim delom na sam kvalitet. Preduzeće obrađuje dostavljene žalbe i ukoliko se utvrdi da je obračunata pogrešna količina, uradi se ispravka.

  Kakav je stepen naplate i da li ima potrebe za preduzimanjem mera kao što su tužbe i izvršitelji da bi se dugovi naplatili?

  -Stepen naplate je preko 95% i svaki put naglašavamo da su naši potrošači veoma savesni. Naravno, postoji manji broj potrošača koji kasne sa izmirivanjem svojih dugovanja, i tada preduzeće šalje opomene a u krajnjem slučaju pristupa se isključenju sa gasno distributivnog sistema i naravno i utuživanju potrošača u cilju naplate potraživanja - kaže Ildiko Zedi.

  Povećana zimska potrošnja

  „U protekloj grejnoj sezoni isporuka gasa je bila stabilna, nije bilo zastoja. Potrošnja je bila veća za blizu 40 odsto kod stambenih potrošača, jer je uobičajeno da se pri lošijim vremenskim uslovima, kao što je to bilo prethodne zime, potrošnja gasa povećava. U potrošnji poslovnih potrošača povećanje je manje, s obzirom na njihovu potrošnju vremenski uslovi imaju manji uticaj. Na povećanu potrošnju u velikoj meri je uticala i stabilna kao i niža cena energenta. Trenutna cena je ispod višegodišnjeg proseka“, objašnjava Ildiko Zedi, v.d. direktorica Javnog komunalnog preduzeća „Suboticagas“.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja