Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Socijala
  Služba za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad, imala je više posla nego prošle godine
  Hraniteljstvo najrazvijenije u Subotici
  02.01.2016.

  Subotica u poslednjih nekoliko decenija predstavlja primer grada sa tradicionalno najrazvijenijim hraniteljstvom u Srbiji, sa 130 hraniteljskih porodica, koje su tokom 50 godina zbrinule preko 1.000 dece bez roditeljskog staranja, tvrde u Centru.

  3333_1.jpg
  Vesna Margaretić

  Služba za zaštitu dece i mladih subotičkog Centra za socijalni rad obuhvata poslove socijalnog rada, korišćenja usluga, pomoći i podrške porodici. Poslove socijalnog rada u Službi za zaštitu dece i mladih u subotičkom Centru za socijalni rad obavlja 13 voditelja slučaja, 5 dipl. socijalnih radnika, 4 pedagoga i 4 psihologa. Poštovanje standarda stručnog rada obezbeđuju 2 supervizora, organizujući supervizijski proces.

  Stručni radnici Službe u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom i Pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima rada Centra za socijalni rad, rade na poslovima zaštite dece i mladih iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima, zaštite dece sa poremećajima u ponašanju, zaštite dece i mladih bez roditeljskog staranja i drugim aktivnostima.

  U 2015. godini stručni radnici su u postupcima vršenja roditeljskog prava i izmene odluke o vršenju roditeljskog prava, poveravanja i izdržavanja maloletne dece, zaključno sa 15. decembrom ove godine, radili na 400 predmeta što je u odnosu na 2014. godinu više za 50. - Povećan je obim posla i u postupcima zaštite dece sa poremećajima u ponašanju. Stručni radnici su radili sa decom koja su vršila krivična dela (100), decom koja su vršila prekršajna dela (72) i decom koja su krivično neodgovorna a vršila su krivična i prekršajna dela 51, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 23 dela - navodi Vesna Margaretić, dipl. socijalni radnik i rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih u subotičkom Centru za socijalni rad.

  Deca bez roditeljskog staranja najosetljivija kategorija

  U Centru za socijalni rad Subotice kažu da bez obzira da li je neko društvo bogato ili siromašno, posebno ranjiva i najosetljivija kategorija svakog društva jesu deca bez roditeljskog staranja. Zbog specifične i teške situacije u kojoj se nalaze, ova deca pored standardnih razvojnih potreba koje imaju i njihovi vršnjaci, ona imaju i potrebe koje su vezane za nadomeštanje roditeljske uloge i roditeljskih funkcija.  Kako bi se deca bez roditeljskog staranja uspešno pripremila za samostalan život i uspešno integrisala u društvo, neophodno je pravovremeno primeniti odgovarajuću zaštitu. O deci koja sticajem po njih nesrećnih okolnosti, ostaju bez roditeljskog staranja ili su njihovi roditelji sprečeni u vršenju roditeljskih funkcija ili iste vrše neadekvatno i ugrožavajuće po dete, brigu preuzima država.

  - Država ima obavezu da obezbedi socijalne, psihološke i druge vidove podrške biološkoj porodici za prevazilaženje krizne situacije.  Ali ako i pored toga, dalji boravak deteta u sopstvenoj porodici za dete nosi određen rizik i bilo koji stepen ugroženosti, država primenjuje neki od zakonom predviđenih oblika zaštite. Osnovni vidovi porodično-pravne zaštite dece bez roditeljskog staranja su starateljstvo, usvojenje, smeštaj u drugu porodicu i smeštaj u institiciju socijalne zaštite, odnosno domove za decu bez roditeljskog staranja. U slučajevima kada mlt. deca ostanu bez roditeljskog staranja, najčešće brigu o deci preuzima neko od srodnika, koji žele i koji su podobni da obavljaju tu ulogu, jer je u najboljem interesu deteta da odrasta u porodičnom okruženju. Međutim kada ne postoje bliski srodnici, kada ne žele, ne mogu ili su neadekvatni da se staraju o deci, deca se smeštaju u hraniteljske porodice - navodi Margaretićeva.

  Subotica decenijama primer uspešnosti hraniteljstva

  Hraniteljske porodice obezbeđuju sigurnu i podsticajnu sredinu za razvoj dece, pružajući im adekvatnu negu i brigu o njihovom zdravlju, obrazovanju, osamostaljivanju, kao i pomoć i podršku u uspostavljanju i održavanju veza sa biološkom porodicom i očuvanju ličnog, porodičnog i nacionalnog identiteta, tvrde u Službi za zaštitu dece i mladih.

  - Jedan od oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja je i smeštaj u drugu porodicu - porodični smeštaj.  Porodični smeštaj ili hraniteljstvo je preuzimanje brige o detetu koje nema roditelje, ili koje iz bilo kojeg razloga ne može da živi u svojoj porodici. To je briga o detetu u porodici hranitelja, na kraće ili duže vreme, u zavisnosti od potreba deteta, odnosno do otklanjanja razloga zbog kojih je izdvojeno iz biološke porodice. Ljudi koji u svojoj kući preuzmu brigu o deci bez roditeljskog staranja, postaju hranitelji. Centar za socijalni rad kao organ starateljstva, nastavlja da prati odrastanje dece u srodničkim i hraniteljskim porodicama ili ustanovama, da ih shodno potrebama finansijski pomaže.  Stručni radnici Službe za zaštitu dece i mladih, tokom 2015. godine su smestili u hraniteljske porodice 17-oro dece, što je u odnosu na predhodnu godinu manje za 5 -oro dece - rekla je Vesna Margaretić za "Subotičke novine".

  Tokom ove godine, 22 porodice su se Centru za socijalni rad obratile sa zahtevom da budu hraniteljske porodice deci bez roditeljskog staranja. U narednom periodu stručni radnici Službe za zaštitu dece će kako je najavljeno, nastaviti rad na proceni potencijalnih hranitelja i obuci kroz program pripreme za hraniteljstvo.

  Subotica u poslednjih nekoliko decenija predstavlja grad sa tradicionalno najrazvijenijim hraniteljstvom u Republici Srbiji o čemu svedoči veliki broj hraniteljskih porodica, čak 130, koje su tokom 50 godina zbrinule preko 1.000 dece bez roditeljskog staranja.  Trenutno je 239 dece smešteno u hraniteljskim porodicama.

  Ove godine svi hranitelji prošli reviziju, a javilo se i 30 novih

  Prema podacima subotičkog Centra za socijalni rad, ove godine je 130 hraniteljskih porodica uspešno prošlo podobnost za dalje bavljenje hraniteljstvom i edukativni program pripreme u trajanju od 33 sata, nakon čega su dobili Uverenje da se u naredne dve godine mogu baviti hraniteljstvom. Nakon dve godine radiće se revizija opšte podobnosti hranitelja.  Kako smo saznali, sve je više onih koji se Centru obraćaju sa željom za hraniteljstvo, a trenutno je u postupku procene oko trideset osoba.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja