Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Poljoprivreda
  Nema „velikih” i „malih” korisnika kredita
  09.02.2015.

  Fond za razvoj poljoprivrede Grada Subotice: Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada

  Konkurs Fonda otvoren je do 17. februara tekuće godine – prioritet u raspodeli sredstava Fonda imaju lica koja se prvi put javljaju na konkurs.  U Fondu obezbeđeno 1.100.000 evra, a korisnici će moći da konkurišu za prosečne iznose od oko 1.500.000 dinara!

  2013_1.jpg

  U nedavno objavljenoj studiji o unapređenju poljoprivrede najavljeno je da se , ubuduće, neće praviti razlika između „velikih“ i „malih“ korisnika podsticajnih sredstava, da bi se proizvodnja dovela, u konkurentno stanje, u poređenju sa evro-svetskim trendovima.  Sa ovim se slažu svi poljoprivrednici seoskih područja, u kojima, eto, postoji ogromno interesovanje za modernizaciju mehanizacije.

  Subotički Fond za razvoj poljoprivrede i ove je, kao i minulih godina, raspisao Javni konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje proizvodnje. Sa svežim novcem stiču se preduslovi za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja. U Fondu su raspoloživa novčana sredstva u iznosu od 1.100.000 evra. Korisniku kredita, pod uslovom da su mu odobrena sredstva, biće na raspolaganju 1.500.000 dinara, u proseku.

  Ivan Budinčević, najpre je istakao revnost ranijih korisnika sredstava, sa posebnim naglaskom, da su dobijana sredstva, uredno vraćana. Međusobna komunikacija korisnika i upravljača Fonda je, sasvim primerena u opštoj oskudici sredstava, pa je i za ovu godinu, obezbeđen popriličan iznos.

  -Pravo korišćenja sredstava Fonda ima fizičko lice koje ispunjava preduslove: da je nosilac, odnosno član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom - u nastavku Ivan Budinčević dodaje – da nema neizmirenih dospelih i nedospelih obaveza prema Fondu za razvoj grada Subotice. I što je veoma važno: da ima prebivalište na području Grada Subotice. Takođe, sami poljoprivrednici moraju poštovati merila i kriterijume za dodelu sredstava, a o tome Ivan Budinčević, naglašava:

  —Učesnik konkursa mora imati status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da je izmirio dug po osnovu doprinosa za penzijsko –invalidsko osiguranje poljoprivrednika.  Isto tako, da je sticanjem statusa osiguranika, podmirio obaveze Republičkom Fondu za penziono-invalidsko osiguranje. Naravno, o svemu ovome mogu se budući podnosioci molbi i lično obraćati Fondu za dodatne informacije – naglasio je Budinčević.

  Prioritet u raspodeli sredstava Fonda imaju lica koja se prvi put javljaju na konkurs Fonda.  U slučaju većeg odaziva podnosilaca zahteva, Upravni odbor zadržava pravo da svakom podnosiocu zahteva procentualno umanji iznos dodeljenih sredstava, tako da ukupno dodeljena sredstva budu u skladu sa važećim finansijskim planom Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice.

  U podnošenju zahteva za dodelu sredstava pored navedenih preduslova, podnosioci moraju priložiti i određena dokumenta:

  -Originalni predračun za predmet kreditiranja u dinarskom iznosu. Ovde moram naglasiti da se neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa - naveo je Ivan Budinčević – Obavezan je poslovni plan, kao i list nepokretnosti za nekretninu na koju se može staviti hipoteka u korist Fonda u vrednosti jedan i po puta većoj od odobrene vrednosti kredita, ne stariji od 15 dana. Podnosilac zahteva ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku.  Veoma je značajno dobro proučiti pravila propisana o radu Fonda – ističe Ivan Budinčević.

  Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima značajnu sadržajnu obavezu, o kojoj se, takođe moraju postarati podnosioci zahteva.  I o uslovima kreditiranja mora se navesti, da je važno prethodno proučiti i dobro razmisliti, i o obavezama koje podnosioci preuzimaju na sebe:

  - Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.500,000 dinara.  Rok otplate kredita je 4 (četiri) godine, sa kamatnom stopom od dva odsto na godišnjem nivou.  Primena devizne klauzule, a period mirovanja otplate kredita (grejs period) je dvanaest meseci, uz obračun interkalarne kamate od dva odsto.  Anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno – potvrdio je Ivan Budinčević – Moramo navesti i instrumente obezbeđenja kredita.  A to su hipoteka I reda upisana u korist Fonda, kao i avalirana menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i kopijom za registraciju menice.  Trošak konstituisanja instrumenta obezbeđenja snosi Korisnik kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu – posebno je naveo Ivan Budinčević.

  Posebne informacije:

  Konkurs je otvoren do 17. februara 2015.  godine. Odobrena sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice koriste se isključivo po osnovu predračuna i upućuju se na račun dobavljača. Zahtev za dodelu sredstava sa svim prilozima dostavljati na adresu: Fond za razvoj poljoprivrede Grada Subotice , 24000 Subotica, Trg Slobode 1. Radnim danima od 7,30 do 14,30 časova, a četvrtkom od 7,30 do 17 časova. Važno je naglasiti: nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se razmatrati.

  S.N.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja